Yogasutra Beginners – List of 85 Yoga sutras which can be applied on a day to day basis by beginners

Yogasutra Beginner

Yogasutra Beginners – List of 85 Yoga sutras which can be applied on a day to day basis by beginners.

Hello friends,

Todays blog is on how many Yoga sutras of 195 in totality can we actually as a adham (starter) level Yogi can find sense and apply in our day to day yogic practice. I think 85 sutras can be worked on, which are as follows.

Why and how is elaborated on my Instagram posts on a day to day basis – https://instagram.com/impravz

See the list below and contemplate on the sutra to find out if it can be practically applicable and to what extent can it be life changing.

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे समाधिपादः

अथ योगानुशासनम्॥१.१॥

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः॥१.२॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्॥१.३॥

वृत्तिसारूप्यमितरत्र॥१.४॥

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्चः॥१.५॥

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः॥१.६॥

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि॥१.७॥

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्॥१.८॥

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः॥१.९॥

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा॥१.१०॥

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः॥१.११॥

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः॥१.१२॥

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः॥१.१३॥

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः॥१.१४॥

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसञ्ज्ञा वैराग्यम्॥१.१५॥

तीव्रसंवेगानामासन्नः॥१.२१॥

ईश्वरप्रणिधानाद्वा॥१.२३॥

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः॥१.२४॥

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्॥१.२५॥

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्॥१.२६॥

तस्य वाचकः प्रणवः॥१.२७॥

तज्जपस्तदर्थभावनम्॥१.२८॥

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च॥१.२९॥

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा­नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः॥१.३०॥

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः॥१.३१॥

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः॥१.३२॥

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्॥१.३३॥

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य॥१.३४॥

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी॥१.३५॥

विशोका वा ज्योतिष्मती॥१.३६॥

वीतरागविषयं वा चित्तम्॥१.३७॥

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥१॥३८॥

यथाभिमतध्यानाद्वा॥१.३९॥

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे साधनपादः

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥२.१॥

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च॥२.२॥

सुखानुशयी रागः॥२.७॥

दुःखानुशयी द्वेषः॥२.८॥

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः॥२.९॥

ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः॥२.११॥

हेयं दुःखमनागतम्॥२.१६॥

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः॥२.२८॥

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽ­ष्टावङ्गानि॥२.२९॥

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥२.३०॥

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्॥२.३१॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥२.३२॥

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्॥२.३३॥

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः॥२.३५॥

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्॥२.३६॥

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्॥२.३७॥

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः॥२.३८॥

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः॥२.३९॥

शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः॥२.४०॥

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः॥२.४२॥

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः॥२.४३॥

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः॥२.४४॥

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्॥२.४५॥

स्थिरसुखमासनम्॥२.४६॥

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्॥२.४७॥

ततो द्वन्द्वानभिघातः॥२.४८॥

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः॥२.४९॥

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः॥२.५०॥

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः॥२.५१॥

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्॥२.५२॥

धारणासु च योग्यता मनसः॥२.५३॥

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः॥२.५४॥

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्॥२.५५॥

 

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे विभूतिपादः

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा॥३.१॥

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्॥३.२॥

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३.३॥

त्रयमेकत्र संयमः॥३.४॥

तज्जयात्प्रज्ञालोकः॥३.५॥

मैत्र्यादिषु बलानि॥३.२२॥

बलेषु हस्तिबलादीनि॥३.२३॥

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्॥३.२४॥

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्॥३.२५॥

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्॥३.२६॥

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्॥३.२७॥

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्॥३.२८॥

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः॥३.२९॥

कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्॥३.३०॥

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्॥३.३१॥

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः॥३.४२॥

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे कैवल्यपादः चतुर्थः

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः॥४.१॥

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः॥४.१५॥

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्॥४.१७॥

Follow the Patanjali Yogasutras Series on Instagram

Yoga – a boon for health tourism

Health

Yoga, a boon for health tourism

Introduction

Health tourism means travelling for the purpose of improving or preserving health. It is an “umbrella” term covering under it medical tourism, spa tourism and wellness tourism. For India, Health tourism is the next boom after the IT boom.

World Health Organization (WHO) defines “health” as a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity.[1] Recently this definition was enlarged to include productive financial and social life.

In the context of Health, three aspects become obvious:

  • Preservation of health
  • Promotion of health
  • Recovery from ill- health

In all the above-mentioned three aspects, Yoga can make positive contribution. Preservation connotes a life style which is preventive of ill-health / diseases. Promotion is where a person who is healthy can gain better health. Recovery from ill-health comes under the therapeutic aspect. Yoga and its practices cater to all these three aspects of health.

Health tourism from the Indian context (with Yoga in mind) may not only mean an ailing person coming to India and doing Yoga but also a healthy person coming and improving his or her health through Yoga. With the abundance of natural resources and natural beauty in our country, rejuvenation and recovery are naturally sped up. Thus, the promotional potentiality of Yoga can really be tapped by Health Tourism. Yoga is not only preventive or curative but promotional too.

The multi-dimensional man with body, mind and spirit as the basic dimensions, needs a holistic approach and not the reductionist approach of modern medicine to deal with his problem. Today, the applicability of Yoga is unfortunately restricted only to the therapy part. People take to Yoga in the first instance to gain some health benefits. Therefore, Asanas and Pranayama have become exclusively popular and this at the cost of Yoga philosophy, which has to offer a lot to mankind.

Even if the tourist are attracted to India for medical reasons, it can be over-emphasized that the root of his health problems is in the mind. Hence, it is the mind which also needs to be tackled. Patanjali Yoga Sutras (PYS) form the basic text of Yoga, which is one of the six orthodox Indian Philosophies. These Sutras, in their theme, are an amalgamation of Philosophy and Psychology. The PYS is an acclaimed text, are an unparalleled text when it comes to understanding the core nature of human mind[2]. There is no type of mind which is not considered in the PYS. Around 350 B.C, Sage Patanjali compiled the Yoga Sutras, whose main aim was to end human sufferings and reach the goal of self-realization. PYS is compiled and structured in such a way that a layman as well as an adept yogi can benefit from it.

A number of techniques are prescribed to make the mind calm, tranquil, clear conflict-free. and so it can be considered as indispensable for modern times.[3] Kleshas or in-born mental afflictions, which form the root cause of human sufferings, are dealt in great detail and the method of dealing with these Kleshas are lucidly explained. Yoga recognizes the spiritual aspect in man along with the physical and mental aspects. One may venture to state that, if the spiritual aspirations of man are not catered to, human well-being can never be complete and satisfactory.

In the western world (reference is to modern medicine), for the body there are Allopathic doctors and for the mind there are Psychologists and counselors. But Prana, the vital force which is the entity between the body and the mind is completely neglected. This Prana finds its grossest manifestation in our breathing. Any mental disturbance is reflected in a disturbance in the breathing pattern. Similarly, any physical ill-health has its repercussions on the breathing pattern. Thus, if we address the prana / breathing, we kill 2 birds with one stone i.e. it sets the body right and also the mind right.

PYS is more mind-oriented and so it is beneficial to pacify an agitated or disgruntled mind. It is well recognized now that more than 90% of the diseases are psycho-somatic. The order of the day is that the most killing ailment is stress and the best antidote is PYS. Mind can be brought from a scattered to a gathered state with the most important cleansing practice i.e. Pranayama.[4]

Western science or modern medicine deals from the reductionist point of view. So, when the body is not well, only the body is treated. Human being has to be treated in totality and hence the importance of holistic approach. Science is always reductionist. And in doing this the bigger picture is lost. In dealing with the ailments of man affecting parts of his body, man in totality should not be neglected.

A multi-disciplinary approach involves drawing appropriately from multiple disciplines to redefine problems outside of normal boundaries and reach solutions based on a new understanding of complex situations. Multidisciplinary working is often seen as revolutionary by skill-centered specialists but it is simply a fundamental expression of being guided by holism rather than reduction-ism, as described by Jan Smuts in his book Holism and Evolution.

Natural state of being is one of wellness. Brand India or Incredible India can have a holistic approach with wellness as the focus. Much of India’s past has to be rediscovered by the world and the ancient technology of Yoga, as provided by PYS, can be applied to the modern mind. With a leap in technology, Health tourism can become one of the most important activities in India and reduce the employability gap.  Social media can connect the dots and help improve Wellness infrastructure and Wellness eco system.

A well-known thinker Dr. Peter Senge, author of The Fifth Discipline, in reference to India and China said that “my intuition is they will move somewhat together but in very distinctive ways. But I think the thing that will be really common to both of them will be the fact that they won’t be able to do this without reconnecting to their heritage. They have learnt a lot from the west but they don’t have to copy, they cannot create a Chinese or Indian version of a western model. The western model itself is basically bankrupt. It does not give enough attention to the human side of development.[5]

Conclusion

Thus, Yoga can well become the focus of Health Tourism boom, which has already commenced in India. Also, with the focus on Yoga, we can do justice to Yoga by disseminating the true and factual perspective of Yoga as found in our scriptures.

 

[1] Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.

[2]Saraswati.S.S (2013). Four chapters on freedom. pg. 163

[3] Ibid., pg. 91-104

[4] Karambelkar.P.V, (2011) Patanjala Yoga Sutra, pg. 177.

[5]http://kaipagroup.com/interviews/peter_senge_full.html

SAGE PATANJALI – An Introduction to Sage Patanjali

Sage Patanjali

SAGE PATANJALI – An Introduction

Sage Patanjali – Hey friends. Today’s topic is Introducing Sage Patanjali. My first brush with Yoga was with its third limb i.e. Asanas. My migraine was making life difficult for me and hence I decided to go the Yoga way not knowing that Yoga was more preventive than a curative therapy. Few Asanas and Kriyas especially the Jal Neti kriya helped me immensely. In no time I was feeling better to let go of all the allopathy medicines. This was amazing and so I set out to learn the basics of Asana and Pranayama from a proper educational institute. Asanas and Pranayama were the definition of Yoga to me then. I joined a college in Mumbai and started my Bachelor’s degree to understand the therapy part of it so that I can cure my physical ailments. I was just thinking of the Annamaya kosha, because that was important and the only thing that mattered to me.

In the course of the first lecture at the institute, we were introduced to Indian Philosophy. I was like “Oh no, not theory again”. I tossed and turned in my seat for few days trying to make sense. Then came the session on Yoga philosophy and I was like “No way, I didn’t sign for this. This is not even remotely Yoga.” I revolted, asked stupid questions and tried my level best to disrupt the class. But my teacher was the best and perhaps he was used to nasty students like me in his class. He didn’t mind one bit. He answered all my questions with a smile which I adore of. He introduced Sage Patanjali to us in our fourth class.

Sage Patanjali existed during 350- 450 BC (scholars say so). Sage Patanjali realised that the knowledge of Yoga was scattered in various texts that was prevalent in that era. He realised that it stated many ways and means to better one’s life and hence out of compassion he compiled all the available information into 195 verses. He divided them into 4 chapters. This is known today as the 195 Yogasutras of sage Patanjali. Unfortunately, only few scholars know it in its totality.

The reason why only a handful of people know about this text is because it is written in Sanskrit, it is Philosophy and it is in Sutra format. When I started studying this text I did it purely to score good marks for my exams. I was like “once my exams are over I am not going to this text ever”. Fast forward 14 years – – Today I submitted my thesis for my Ph.D and guess what is the topic of my PhD? ” Appreciation of and insight into Patanjali’s Yogasutras through structures and games”.

I look at life and its challenges in a different way after understanding the Yogasutras. I have by hearted all the 195 Yogasutras to help me calm my wavering mind. I am low on ego and open to learning this text in its various dimensions. Internal and external obstacles are known to me and I am working on it. Karma theory and how to make my subliminal impressions feeble is now known.  I am continuously working on reducing my number of thoughts, which is the main goal of Yoga, ‘Yogaha chitta vritti nirodhaha’. This is one text that is my saviour. Which is yours?

P.S.: Let me know which topics of the Yogasutras you want to read about. I would then align my writings accordingly. Stay blessed.

Visit Pravz.com for More on Sage Patanjalis Yogasutras

PalmSutra – Patanjali Yogasutras in 4 Hours – UDEMY Course

PalmSutra – Patanjali Yogasutras in 4 Hours – UDEMY Course

Palmsutra: 4 Hours Video Series to Learn Patanjali’s Yogasutras on 4 Palms.

Learn and Memorize Patanjalis Yogasutras in the Palm of Your Hands – Complete Course on Udemy – https://www.udemy.com/patanjalis-yogasutras-in-4-hrs/

195 Patanjali Yogasutras in 4 Hours – Crash Course. Watch the first 10 sutras for free to get an insight into this great course. The Complete Course can be purchased on Udemy. The Concept, Layout and Methods Used in this Video are Copyright Praveena Shetty.

Want to be a complete Yoga person? Then you need to know Patanjali’s Yogasutras. Here is a surprise fact. Out of the 195 Yogasutras of Patanjali only 3 sutras are dedicated to Asanas and 5 are dedicated to Pranayama. So you are just a 5 percent Yoga person if you don’t know about Patanjali’s Yogasutras. Surprised? Does the cryptic nature of Yogasutras worry you? Worry no more! Palmsutra is here to your rescue! Time to get that missing 95% to be a complete Yoga person. Palmsutra by Praveena Shetty ( Masters in Yogashastra – Gold Medalist). This series will help you learn the Yogasutras in a simplified manner using your Palm to understand and memorize the meaning of each of the 195 Yogasutras. This video series simplifies the meanings and its application in four palms within 4 hours.This video series is dedicated to those who want to go beyond just being a yoga Asana person and those seeking a complete Yoga Profile.
Fast track Learning and memorizing of Patanjali’s Yogasutras

Get it now on UDEMY.com