Yogasutra Beginners – List of 85 Yoga sutras which can be applied on a day to day basis by beginners

Yogasutra Beginners – List of 85 Yoga sutras which can be applied on a day to day basis by beginners.

Hello friends,

Todays blog is on how many Yoga sutras of 195 in totality can we actually as a adham (starter) level Yogi can find sense and apply in our day to day yogic practice. I think 85 sutras can be worked on, which are as follows.

Why and how is elaborated on my Instagram posts on a day to day basis – https://instagram.com/impravz

See the list below and contemplate on the sutra to find out if it can be practically applicable and to what extent can it be life changing.

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे समाधिपादः

अथ योगानुशासनम्॥१.१॥

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः॥१.२॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्॥१.३॥

वृत्तिसारूप्यमितरत्र॥१.४॥

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्चः॥१.५॥

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः॥१.६॥

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि॥१.७॥

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्॥१.८॥

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः॥१.९॥

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा॥१.१०॥

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः॥१.११॥

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः॥१.१२॥

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः॥१.१३॥

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः॥१.१४॥

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसञ्ज्ञा वैराग्यम्॥१.१५॥

तीव्रसंवेगानामासन्नः॥१.२१॥

ईश्वरप्रणिधानाद्वा॥१.२३॥

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः॥१.२४॥

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्॥१.२५॥

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्॥१.२६॥

तस्य वाचकः प्रणवः॥१.२७॥

तज्जपस्तदर्थभावनम्॥१.२८॥

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च॥१.२९॥

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा­नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः॥१.३०॥

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः॥१.३१॥

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः॥१.३२॥

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्॥१.३३॥

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य॥१.३४॥

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी॥१.३५॥

विशोका वा ज्योतिष्मती॥१.३६॥

वीतरागविषयं वा चित्तम्॥१.३७॥

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥१॥३८॥

यथाभिमतध्यानाद्वा॥१.३९॥

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे साधनपादः

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥२.१॥

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च॥२.२॥

सुखानुशयी रागः॥२.७॥

दुःखानुशयी द्वेषः॥२.८॥

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः॥२.९॥

ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः॥२.११॥

हेयं दुःखमनागतम्॥२.१६॥

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः॥२.२८॥

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽ­ष्टावङ्गानि॥२.२९॥

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥२.३०॥

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्॥२.३१॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥२.३२॥

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्॥२.३३॥

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः॥२.३५॥

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्॥२.३६॥

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्॥२.३७॥

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः॥२.३८॥

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः॥२.३९॥

शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः॥२.४०॥

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः॥२.४२॥

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः॥२.४३॥

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः॥२.४४॥

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्॥२.४५॥

स्थिरसुखमासनम्॥२.४६॥

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्॥२.४७॥

ततो द्वन्द्वानभिघातः॥२.४८॥

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः॥२.४९॥

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः॥२.५०॥

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः॥२.५१॥

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्॥२.५२॥

धारणासु च योग्यता मनसः॥२.५३॥

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः॥२.५४॥

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्॥२.५५॥

 

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे विभूतिपादः

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा॥३.१॥

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्॥३.२॥

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३.३॥

त्रयमेकत्र संयमः॥३.४॥

तज्जयात्प्रज्ञालोकः॥३.५॥

मैत्र्यादिषु बलानि॥३.२२॥

बलेषु हस्तिबलादीनि॥३.२३॥

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्॥३.२४॥

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्॥३.२५॥

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्॥३.२६॥

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्॥३.२७॥

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्॥३.२८॥

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः॥३.२९॥

कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्॥३.३०॥

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्॥३.३१॥

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः॥३.४२॥

अथ पतञ्जलयोगसूत्रे कैवल्यपादः चतुर्थः

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः॥४.१॥

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः॥४.१५॥

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्॥४.१७॥

Follow the Patanjali Yogasutras Series on https://instagram.com/pravzyoga